Przejdź do głównej zawartości strony

Co to jest RODO?

RODO – jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

Jak mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych ?

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

Jaką podstawą prawną legitymuje się Administrator przetwarzając dane osobowe?

Administrator danych Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Państwa zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy np. :
  1. procesie rekrutacji;
  2. w toku świadczenia poradnictwa specjalistycznego.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartych umów np.:
  1. w przypadku gdy Państwo jesteście stroną lub pracownikiem/współpracownikiem jednego z naszych usługodawców.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa min:
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  2. Ustawa z dnia 1994 r. o rachunkowości;
  3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  9. Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  11. Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  12. Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  14. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty;
  15. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 4. art. 6 ust 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO w celach niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi np.:
  1. nadzór i kontrola realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne pozyskanych danych.

Statut MOPS w Gdyni oraz pełen zakres aktywności realizowanych przez administratora można znaleźć na stronie:

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa np.: sądy, powiatowe centra rodzinie, organy gminy a także podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest MOPS w Gdyni.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora?

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa – dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  4. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Do kogo mogę Państwo wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close