Cel

Inicjowanie i współtworzenie rozwiązań systemowych, które pozwolą na sprawne i skuteczne realizowanie zadań polityki społecznej w obszarze uzależnień i zintegrowanie działań w ramach zasobów miasta.

Opis

Koalicja nieformalna, zainicjowana w 2016 roku na bazie dwóch gminnych programów, prezentujących wieloletnią perspektywę działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2020.

Instytucjami koordynującymi realizację działań programowych są odpowiednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. U podstaw zacieśnienia współpracy obu jednostek organizacyjnych gminy oraz innych jednostek miejskich i organizacji pozarządowych, leżało przekonanie, że zacieśnianie i formalizowanie współpracy międzyinstytucjonalnej pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów w systemie wsparcia osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprawę funkcjonowania zabezpieczenia instytucjonalnego w zakresie wspierania tych osób i rodzin oraz lepsze identyfikowanie potrzeb i braków instytucjonalnych w systemie wsparcia.

Regularne spotkania koalicji mają każdorazowo charakter informacyjno-szkoleniowy, w tym w stały kalendarz szkoleń wpisana jest coroczna konferencja pn. „GPS dobrego pomagania rodzinom z problemem uzależnień”. W ramach Koalicji funkcjonują także, w zależności od definiowanych potrzeb, grupy robocze, zrzeszające specjalistów z różnych placówek pomocowych, które pracują nad konkretnymi obszarami problemowymi (w latach 2017-2019 roku obszarami zainteresowania trzech grup były: Powszechność informacji, Gdyński Program Profilaktyki Uzależnień, Diagnoza problemu uzależnień).

Efektem działań koalicyjnych z ostatnich lat było m.in. opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji „Zarządzania szkolnymi programami profilaktyki uzależnień”, wg której opiniowane są wnioski konkursowe o dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w Gdyni, opracowanie i pilotażowe wdrożenie w szkołach Gdyńskiego Programu Profilaktyki Uzależnień „B@dź w relacji”, wdrożenie streetworkingu w wybranych dzielnicach miasta, zainicjowanie i realizowanie rok do roku, od 2018 roku, gdyńskiej kampanii społecznej pn. „Tydzień profilaktyki uzależnień w Gdyni”, realizacja kilku badań społecznych dedykowanych tematyce uzależnień lub współuzależnień oraz systematyczne rozszerzanie instytucjonalnej oferty miasta na rzecz osób i rodzin uwikłanych w problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym z grup o specyficznych potrzebach.

Skład koalicji

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, w tym: Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Zespół Pomocy Psychologicznej, Klub Abstynenta Krokus, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej, cztery Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, w tym Dział Profilaktyki
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia
 • Wydział Polityki Rodzinnej i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
 • Centrum Integracji Społecznej w Gdyni
 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Zespół Placówek Specjalistycznych, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 • organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Ovum, Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”, Fundacja „Dbam o mój zasięg”, Stowarzyszenie In Gremio
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 • Sąd Rejonowy w Gdyni, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 • Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Centrum Samopomocy w Gdyni
 • Gdyńskie Centrum Kontaktu
 • ruch samopomocowy: AA, Al-Anon, DDA, NA, Intergrupa Zatoka
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni
 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni

Częstotliwość spotkań

Członkowie Gdyńskiej koalicji na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom odbywają trzy spotkania plenarne w trakcie roku, w tym jedno w trakcie dedykowanej konferencji „GPS dobrego pomagania rodzinom z problemem uzależnień”. Zadaniowe grupy robocze spotykają się według potrzeb i zależnie od przedsięwzięć czy inicjatyw zaplanowanych w danym roku do realizacji.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close