Przejdź do głównej zawartości strony
Zdjęcie: Logotypy partnerów w projekcie UNICEF
Logotypy partnerów w projekcie UNICEF

Realizator

Gmina Miasta Gdyni na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Realizatorami działań są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych, Zespół Placówek Specjalistycznych, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Urząd Miasta Gdyni (w tym: Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Samodzielny Referat ds. Jakości Życia, Wydział Administracyjny), Gdyńskie Centrum Sportu, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Biblioteka Gdynia, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, Teatr Gdynia Główna, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Główny cel

Wzajemna współpraca i realizacja działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w sytuacjach kryzysowych, w obszarze związanym z ochroną dzieci, zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną i integracją.

Kluczowe działania

Program wspólnych inicjatyw – określonych w tzw. WorkPlanie – zakłada blisko 90 różnych aktywności realizowanych przez poszczególne jednostki miejskie. Kluczowe działania MOPS Gdynia w ramach WorkPlanu obejmują:

 1. Udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej, w tym intensywnej pracy socjalnej dla rodzin, które nie są w stanie uzyskać samodzielności, korzystając z posiadanych możliwości, zasobów i praw oraz dla rodzin, w których opiekę zapewniają opiekunowie tymczasowi.
 2. Udzielenie wsparcia w formie domowego poradnictwa wychowawczego.
 3. Udzielenie wsparcia finansowego dla rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej celem zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych (w szczególności mieszkaniowych).
 4. Zapewnienie mieszkań wspieranych wraz ze wsparciem opiekuna/terapeuty, dla rodzin w szczególnej sytuacji ze względu na ochronę macierzyństwa, stan zdrowia i podeszły wiek.
 5. Zapewnienie wsparcia informacyjnego i prawnego w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców oraz Spilno Gdynia, a także animowanie samopomocy w ramach moderowanej grupy w mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – koordynacja procedury „Niebieskiej Karty” oraz adaptacja pomieszczeń do spotkań grup roboczych.
 7. Wsparcie funkcjonowania punktu zbiorowego zakwaterowania w Gdyni Orłowie.
 8. Zapewnienie warunków do rozwoju i wychowania dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Zapewnienie kandydatom na rodziny zastępcze warunków do właściwego przygotowania do roli rodzica zastępczego – wsparcie tłumacza, przygotowanie narzędzi diagnostycznych i programu szkoleń w języku ukraińskim, adaptacja oraz wyposażenie pokoju odwiedzin, a także adaptacja sal terapeutycznych w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Dystrybucja zestawów higienicznych i medycznych.
 11. Zapewnienie niskoprogowego dostępu do żywności w formie sklepu społecznego.
 12. Przeprowadzenie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i działań profilaktycznych, w postaci cyklu spotkań z udziałem koalicjantów oraz rodzin z Ukrainy.

Planowane rezultaty

 1. Zniwelowanie negatywnych skutków kryzysu uchodźczego – poprawa funkcjonowania społecznego, bytowego i mieszkaniowego uchodźców.
 2. Rozwinięcie oferty usług społecznych i zwiększenie potencjału oferowanego wsparcia przez Ośrodek.
 3. Ułatwiona wymiana informacji w społeczności uchodźców oraz lepszy dostęp do wsparcia informacyjnego i prawnego.
 4. Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin, w których opiekę nad dziećmi sprawują wyznaczeni opiekunowie tymczasowi.
 5. Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców ukraińskich.
 6. Zmniejszenie skali problemu przemocy domowej w rodzinach ukraińskich
 7. Wzrost indywidualnych kompetencji i podniesienie poziomu przygotowania kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego, którzy są obywatelami Ukrainy.
 8. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzin biologicznych.
 9. Zniwelowanie braków podstawowych środków do życia, takich jak żywność, środki higieniczne, a tym samym poprawa warunków bytowych, zdrowotnych i higienicznych.
 10. Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do rodzin cudzoziemskich w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczestnicy

Odbiorcami działań są uchodźcy wojenni z Ukrainy – osoby i rodziny w trudnej sytuacji socjalnej, bytowej, zdrowotnej i mieszkaniowej; rodziny uwikłane w problem przemocy domowej; rodziny z dziećmi, w których jest ustanowiony opiekun tymczasowy, dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych, kandydaci do pełnienia funkcji rodzica zastępczego oraz członkowie i koalicjanci Zespołu Interdyscyplinarnego.

Okres realizacji

wrzesień 2022 r. – grudzień 2024 r.

Źródło finansowania

Działania finansowane przy wsparciu i ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Budżet

31 951 830 PLN, w tym na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 4 985 500 PLN.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close